:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ประเพณีเดือน 12 ปอยหมั่งกะป่า (เขาวงกต) และ ประเพณีล่องผ่องไต (ลอยกระทงไทใหญ่) ตามโครงการ "ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยใหญ่ ประจำปี 2565"

5 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

เมื่อคำ่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2565 อบต.เมืองปอน ต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จ.แม่ฮ่องสอน จัดงานประเพณีเดือน 12 ประเพณีล่องผ่องไต และปอยหมั่งกะป่า เพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
นายชาคร กันตีมูล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ได้กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกับ วัดเมืองปอน ปกครองท้องที่ โรงเรียน และประชาชนตำบลเมืองปอน ร่วมอนุรักษ์ประเพณีเดือน 12 ของชาวไทใหญ่ในตำบลเมืองปอน ให้คงอยู่สืบไป ภายใต้การสนับสนุนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อสืบสานประเพณีปอยหมั่งกระป่า(เขาวงกต) และประเพณีล่องผ่องไต (ลอยกระทงไทใหญ่) ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
โดยเรียนเชิญ นายวุฒิ ริยะนา สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอขุนยวม เขต 2 เป็นประธานเปิดงานประเพณีเดือน 12 ปอยหมั่งกะป่า (เขาวงกต) และ ประเพณีล่องผ่องไต (ลอยกระทงไทใหญ่) ตามโครงการ "ส่งเสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาไทยใหญ่ ประจำปี 2565" ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 61,500.- บาท (หกหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนการจัดงานในครั้งนี้
ประเพณีปอยหมั่งกะป่า (เขาวงกต) เป็นการจำลองเส้นทางเดินที่คดเคี้ยว ซึ่งมีเส้นทางที่ซับซ้อน ผู้ที่จะเข้าไปทำบุญต้องเดินลัดเลาะไปตามเส้นทางของเขาวงกต ภายในมีซุ้มพระประจำวันเกิดทั้ง 7 วัน ให้ผู้ทำบุญได้สักการะเพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต พระครูอนุวัตรสมณคุณ เจ้าอาวาสวัดเมืองปอน เจ้าคณะตำบลเมืองปอน เจริญพรว่า ปอยหมั่งกะป่า และล่องผ่องไต เป็นประเพณีสำคัญของชาวไทใหญ่ ที่อยู่ในห้วงของประเพณีเดือน 12 ชาวไทใหญ่ในตำบลเมืองปอน ได้ถือปฏิบัติมาเป็นเวลาช้านาน

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร