:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใหญ่ ปอยหมั่งกะป่า ประจำปี พ.ศ.2565 "วันลอยกระทง"

8 พ.ย. 2565

รายละเอียด:

โครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทยใหญ่  ปอยหมั่งกะป่า ประจำปี พ.ศ.2565
     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองปอน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน โรงเรียนบ้านท่าหินส้ม โรงเรียนบ้านหนองแห้ง  เครื่อข่าย เยาวชน ตำบลเมืองปอน คณะผู้จัดการกีฬา ในนาม ลุ่มน้ำปอน เด็ก เยาวชน ประชาชนในพื้นที่
   เพื่อเข้าร่วม สืบสารงานประเพณีลอยกระทง ประจำปีขึ้น โดย มีกิจกรรม ดังนี้
   1. การประกวดกระทงใหญ่ 
   2. การประกวด หนูน้อยนพมาศ
   3. การแสดง จากตัวแทน ของ นักเรียนแต่ละโรงเรียน และ ตัวแทน กลุ่ม แม่บ้าน หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 
  4. การแข่งขันกีฬา จำนวน 3 ประเภท ได้แก่
     - การแข่งขันเปตอง
     - การแข่งขันฟุตบอล 3 คน (สตรีทบอล)
     - การแข่งขัน วอลเลย์บอล (หญิง) ทีม 2 คน
     งานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำนักปลัด อบต.เมืองปอน ขอขอบพระคุณ  ???????????? สภาวัฒนธรรมตำบลเมืองปอน ผู้ทรงคุณวุฒิ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.เมืองปอน ทุกท่าน ท่านคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดกระทงใหญ่ และ หนูน่้อยนพมาศ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านเมืองปอน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหินส้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแห้ง พร้อม คณะครู ทุก ๆ ท่าน ที่ได้จัดส่ง ชุดการแสดง และฝึกซ้อม นักเรียน เพื่อเข้าร่วม โครงการฯ ในครั้งนี้.

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร