:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: กิจกรรมประชุมประชาคม (ระดับตำบล)

15 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน จัดกิจกรรม "การประชุมประชาคม(ระดับตำบล)" วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ร่วมกับ คณะกรรมการพัฒนาฯ/คณะกรรมการสนับสนุนฯ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิกสภาฯ/หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานอื่นๆในพื้นที่ตำบลเมืองปอน เพื่อรวบรวมข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะของประชาชนเป็นบทสรุป สามารถนำปัญหาและความต้องการของประชาชนเพื่อพิจารณารวบรวมข้อมูลต่างๆ นำมาวิเคราะห์ ทบทวน เข้าสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566-2570


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร