:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางช่วยเหลือประชาชนจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน

17 มิ.ย. 2565

รายละเอียด:

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ได้ขับเคลื่อน ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) เพื่อเป็นการพัฒนาและยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ ได้แก่ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ ศูนย์บริการคนพิการทั่วไป และศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน เพื่อให้เป็นศูนย์กลางบูรณาการความร่วมมือในการบริการสวัสดิการสังคมสำหรับคนทุกช่วงวัย โดยร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคีเครือข่าย เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเป้าหมายในระดับพื้นที่อย่างยั่งยืน และเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา และบริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service) รวมถึงเป็นศูนย์กลางการบริการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน (Community Service Center) สำหรับให้บริการประชาชนทุกช่วงวัย ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร