:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

19 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน  จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2565 ในวัน เวลาราชการ และให้เป็นหน้าที่ของผู้สมัครที่ต้องไปตรวจดูรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรร 

บัดนี้ การรับสมัครได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครเข้ารับการสรรหา และเลือกสรรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง    ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๔๗ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร