:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

ชื่อ: ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สอบสัมภาษณ์)

23 ก.ย. 2565

รายละเอียด:

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์)

และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ ในการสรรหาและเลือกสรรบุคคล

เป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

                    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน  ได้ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ และพนักงานจ้างทั่วไป ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน  จำนวน 4 ตำแหน่ง รวม 5 อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัคร ระหว่างวันที่ 6 – 15 กันยายน 2565 และได้กำหนดวันสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง ในวันที่ 28 กันยายน 2565 ไปแล้วนั้น 

                    บัดนี้ การดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งได้เสร์จสิ้นเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 18 และข้อ 19 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดแม่ฮ่องสอน เรื่อง มาตราฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 28 กันยายน 2547 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง ภาค ค. (สัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบสัมภาษณ์ รวมทั้งระเบียบในการเข้าสอบ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร