:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

ลักษณะที่ตั้ง 

        ตำบลเมืองปอนมีพื้นที่ทั้งหมด

         10 หมู่บ้านและ 1 หย่อมบ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นหมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่ตามแนวถนนสายแม่สะเรียง – ขุนยวมและมีพื้นที่บนภูเขาสูงทุรกันดาร  ตำบลเมืองปอนมีระยะทางห่างจากอำเภอขุนยวม 12 กิโลเมตร ห่างจาก อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน 80 กิโลเมตรเดินทางตามถนนทางหลวงหมายเลข 108  สายเชียงใหม่ – แม่ฮ่องสอน

อาณาเขตติดต่อกับพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

     ทิศตะวันออก     ติดกับ   ตำบลแม่ยวมน้อย ตำบลแม่โถ  อำเภอแม่ลาน้อย

     ทิศตะวันตก      ติดกับ   ตำบลแม่เงา ตำบลแม่กิ๊

     ทิศเหนือ          ติดกับ   ตำบลขุนยวม

     ทิศใต้             ติดกับ   ตำบลแม่โถ  อำเภอแม่ลาน้อย

พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

      ตำบลเมืองปอนมีเนื้อที่ทั้งหมด โดยประมาณ  405  ตารางกิโลเมตร  หรือ  253,125  ไร่

ลักษณะภูมิประเทศในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

     ตำบลเมืองปอน ตั้งอยู่ในหุบเขาที่มีภูเขาล้อมรอบทั้งสี่ด้าน สภาพอากาศมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาวสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสูงและป่าไม้ โดยทั่วไปเป็นป่าเขาทุรกันดาร มีภูเขาสูง สลับซับซ้อนถึงร้อยละ 70 มีพื้นที่ราบบริเวณลุ่มแม่น้ำปอนและลุ่มน้ำแม่ลาก๊ะเป็นพื้นที่ทำการเกษตรและตั้งบ้านเรือนประมาณ 89.7 ตารางกิโลเมตร หรือ 56,062.50 ไร่

เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน

     องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน  แบ่งการปกครองทั้งหมดเป็น  10 หมู่บ้าน และ 1 หย่อมบ้าน ได้แก่

     หมู่ที่  1       บ้านเมืองปอน

     หมู่ที่  2       บ้านเมืองปอน

     หมู่ที่  3       บ้านหางปอน

     หมู่ที่  4       บ้านป่าฝาง

     หมู่ที่  5       บ้านแม่ซอ

     หมู่ที่  6       บ้านแม่ลาก๊ะ

     หมู่ที่  7       บ้านท่าหินส้ม

     หมู่ที่  8       บ้านมะหินหลวง 

     หมู่ที่  9       บ้านหนองแห้ง

     หมู่ที่  10      บ้านแม่โข่จู

 ข้อมูล ท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1 - หมู่ที่ 10