:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
ดาวน์โหลดเอกสาร - สำนักปลัด


ลำดับ ชื่อ วันที่
1 แบบขอแจ้งซ่อมไฟฟ้าสาธารณะ 1 มี.ค. 65
2 แบบคำร้องทุกข์ / ร้องเรียน 1 มี.ค. 65
3 แบบลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือของประชาชน(กรณีร้องขอด้วยตัวเอง) 1 มี.ค. 65
4 แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 1 มี.ค. 65
5 แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการ 1 มี.ค. 65
6 หนังสืออุทิศที่ดินให้เป็นสาธารณประโยชน์ 1 มี.ค. 65