:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
กองคลัง
นางกิติมา จันทร์โอภาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 098-792-7610
นางสาวแสงระวี เขียวไสว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางสาวอัมรา คงวิบูลย์ทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางพัชรินทร์ ใจคงอยู่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางอำภา วรรณภิระ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาววัชดาพร ศรีสกุลไพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวสุวิชา จันทร์โอภาส
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางสาวอภิสรา บุญแก้ว
จ้างเหมาบริการ
นายศักดิ์ธยา นภาทอง
จ้างเหมาบริการ