:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
กองคลัง
นางกิติมา จันทร์โอภาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-3868912
นางสาวแสงระวี เขียวไสว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
นางพัชรินทร์ ใจคงอยู่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นางสาวอัมรา คงวิบูลย์ทรัพย์
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
นางอำภา วรรณภิระ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาววัชดาพร ศรีสกุลไพร
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ
นายหัสชัย ทองพูล
ผู้ช่วยธุรการ