:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
กองช่าง
นายธีรเดช ศรีสวัสดิ์
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
นายธีรเดช ศรีสวัสดิ์
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน
นายญาณพจน์ โกฎิคำ
คนงานทั่วไป
นายทิวัฒถ์ ใจเย็น
พนักงานผลิตน้ำประปา
นางสาวชัญญา สมเขื่อน
จ้างเหมาบริการ