:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
ข้อมูลผู้บริหาร
นายชาคร กันตรีมูล
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 093-138-3034
นายสุวิทย์ ผาติจิรโชติ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 089-5608477
นายถนัด ชัยวิฑูรย์
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 093-1641899
นายสุดชาติ ชมชอบดี
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 093-1674847
นายบุญธรรม เทียมจันทร์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 093-5823767
นายสันติ ไชยวงค์
รองปลัดรักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 064-073-7341
นายสันติ ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 064-073-7341
นางกิติมา จันทร์โอภาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 098-792-7610
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌาญาณี โกสุม
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 087-177-1770