:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
หัวหน้าส่วนราชการ
นายสันติ ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 064-073-7341
นายสันติ ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 064-073-7341
นางกิติมา จันทร์โอภาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-386-8912
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌาญาณี โกสุม
หัวหน้าสำนักปลัด
นายสันติ ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง