:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
หัวหน้าส่วนราชการ
นาย สันติ ไชยวงค์
รองปลัด รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 064-073-7341
นาย สันติ ไชยวงค์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 064-073-7341
นายธนวัฒน์ อินชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 087-181-8569
นางกิติมา จันทร์โอภาส
ผู้อำนวยการกองคลัง
โทร 081-386-8912
นายธีรเดช ศรีสวัสดิ์
นายช่างเชียนแบบชำนาญงาน รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง
0988131339