:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
สำนักปลัด
นายสันติ ไชยวงค์
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 064-073-7341
นายธนวัฒน์ อินชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
โทร 064-073-7341
นางสาวจารุณี บุญช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายณาศิส ธรรมขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายชัยวุฒิ ชินิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวสุภาพร สอนบาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายจัตตุพงษ์ ศักดิ์สุรศักดิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นายพลเดช ประสิทธิรัตนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางนพพร สมเขื่อน
ครู คศ.2
091-6325799
นางสุภาพ กิ่งแก้วเพชร
ครู คศ.1
นางบัวจันทร์ ศักดิ์เรืองพล
ครู คศ.1
นางลภัสรดา ศรวรนันท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) บ.เมืองปอน
นางบุญนารี จริยะชัย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก บ.หนองแห้ง
นายวสันต์ ทาวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมจิตย์ วารินทร์
พนักงานขับรถ
นายพิจิตร ก่อไพรบูรณ์สิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการงานศึกษา)
นางณคปพา จิ่งนะก่า
แม่บ้าน
นายไพฑูลย์ ปินตาคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายแนวา หมื่อแป๊ะ
คนงานทั่วไป (ขับรถน้ำ)
นายอดิศักดิ์ ศักดาจันทภา
คนตกแต่งสวน
นายมานะ ดำเกิงภารกิจ
ยาม
นายอินทร ชื่นชม
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวภัทรวดี บังเกล็ด
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาว ลภัสรดา ไพศาล
พนักงานจ้างทั่วไป (งานสาธารณสุข)
นายปวรวิศญ์ กิติเลิศจิรโภคิน
จ้างเหมาบริการ
นางสาว พรพิมล ไพรเสรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาว ทิพาพร กระแสเงินดี
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)