:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
สำนักปลัด
นายสันติ ไชยวงค์
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 0640737341
นายธนวัฒน์ อินชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด
0871818569
นางสาวจารุณี บุญช่วย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นายณาศิส ธรรมขันธ์
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นายชัยวุฒิ ชินิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายธนวัฒน์ อินชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางสาวสุภาพร สอนบาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายพลเดช ประสิทธิรัตนา
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นายจัตตุพงษ์ ศักดิ์สุรศักดิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางนพพร สมเขื่อน
ครู คศ.2
091-6325799
นางสุภาพ กิ่งแก้วเพชร
ครู คศ.1
นางบัวจันทร์ ศักดิ์เรืองพล
ครู คศ.1
นางลภัสวดา ศรวรนันท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) บ.เมืองปอน
นางบุญนารี จริยะชัย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก บ.หนองแห้ง
นายวสันต์ ทาวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมจิตย์ วารินทร์
พนักงานขับรถ
นางณคปพา จิ่งนะก่า
แม่บ้าน
นายไพฑูลย์ ปินตาคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายพิจิตร ก่อไพรบูรณ์สิริ
คนงานทั่วไป(ธุรการงานศึกษา)
นายแนวา หม่อแป๊ะ
คนงานทั่วไป (ขับรถน้ำ)
นายมานะ ดำเกิงภารกิจ
ยาม
นายอดิศักดิ์ ศักดาจันทภา
คนตกแต่งสวน
นายอินทร ชื่นชม
คนงานประจำรถขยะ
นางสาวภัทรวดี บังเกล็ด
จ้างเหมาบริการ
นางสาว ลภัสรดา ไพศาล
จ้างเหมาบริการ
นายปวรวิศญ์ กิติเลิศจิรโภคิน
จ้างเหมาบริการ
นางสาว พรพิมล ไพรเสรี
จ้างเหมาบริการ
0861791764