:
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ / โทรสาร (FAX) : 053-684648
สำนักปลัด
นายสันติ ไชยวงค์
รองปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน
โทร 064-073-7341
ว่าที่ร้อยตรีหญิงฌาญาณี โกสุม
หัวหน้าสำนักปลัด
087-177-1770
นางสาวสุภาพร สอนบาลี
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายธนวัฒน์ อินชู
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายชัยวุฒิ ชินิ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นายจัตตุพงษ์ ศักดิ์สุรศักดิ์
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
นางนพพร สมเขื่อน
ครู คศ.2
นางสุภาพ กิ่งแก้วเพชร
ครู คศ.1
นางบัวจันทร์ ศักดิ์เรืองพล
ครู คศ.1
นางลภัสรดา ศรวรนันท์
ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ) บ.เมืองปอน
นางบุญนารี จริยะชัย
ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก บ.หนองแห้ง
นายวสันต์ ทาวิทะ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายสมจิตย์ วารินทร์
พนักงานขับรถ
นายญาณพจน์ โกฏิคำ
พนักงานขับรถ
นายพิจิตร ก่อไพรบูรณ์สิริ
พนักงานจ้างทั่วไป (ธุรการงานศึกษา)
นายไพฑูลย์ ปินตาคำ
คนงานประจำรถขยะ
นายแนวา หมื่อแป๊ะ
พนักงานประขับรถบรรทุกน้ำ
นายอดิศักดิ์ ศักดาจันทภา
คนตกแต่งสวน
นายมานะ ดำเกิงภารกิจ
ยาม
นายอินทร ชื่นชม
พนักงานประจำรถขยะ
นางสาว ภัทรวดี บังเกล็ด
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาว ลภัสรดา ไพศาล
พนักงานจ้างทั่วไป (งานสาธารณสุข)
นายปวรวิศษ์ กิติเลิศจิรโภคิน
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาว พรพิมล ไพรเสรี
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นางสาว ทิพาพร กระแสเงินดี
พนักงานจ้างทั่วไป (งานธุรการ)
นางสาวศิริลักษณ์ ยุงระแหง
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นาย กิตติ ชีวิต
พนักงานจ้างเหมาบริการ
นายจักรพงศ์ ชูวิไล
จ้างเหมาบริการ
นางณคปภา จิ่งนะก่า
แม่บ้าน